Alert zijn en blijven

Samen met de leden werkt MediRisk actief aan het reduceren van risico’s en het vergroten van de patiëntveiligheid.

Preventie & Analyse

In tegenstelling tot andere verzekeraars besteedt MediRisk veel aandacht aan het voorkomen van fouten en daarmee van mogelijke claims. Want elke fout is er één teveel. De afgelopen jaren zijn succesvolle preventiemaatregelen ingevoerd voor risicoafdelingen zoals de Spoedeisende Hulp en de Operatieafdeling. De prognose voor de daling van het aantal claims bedraagt minimaal 25% (zie linkerkolom onder 'downloads').

Analyse databankgegevens

De databank van MediRisk, met daarin de gegevens van alle 19.000 claims sinds de oprichting in 1992, bevat een schat aan informatie. Analyse van deze gegevens vormt de basis voor alle preventieactiviteiten van MediRisk. Regelmatig ontvangen de leden actuele claiminformatie. De claimoverzichten tonen de MediRisk-brede risicogebieden en de risicogebieden die van toepassing zijn voor een specifiek ziekenhuis.

Met waarborging van anonimiteit geeft het overzicht inzicht in de referentiegroep en in het aantal claims per specialisme, per incident en per afdeling. Op verzoek maakt MediRisk maatwerkanalyses voor bijvoorbeeld medische staven en vakgroepen. De claimoverzichten behoren tot een van de meest gewaardeerde diensten van MediRisk.

Mocht MediRisk een negatieve ontwikkeling zien in de claims die wij ontvangen, dan neemt MediRisk contact op met de Raad van Bestuur van het desbetreffende ziekenhuis om de ontwikkelingen te bespreken en waar mogelijk om te buigen. 

MediRisk maakt ook schadeanalyses voor wetenschappelijke medische verenigingen. Zo zijn schaderapporten opgesteld voor onder meer de vakgebieden chirurgie, gynaecologie, orthopedie en anesthesiologie. Vanuit de analyse van de schades bekijkt MediRisk continu of er aanknopingspunten zijn om nieuwe preventieproducten te ontwikkelen.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Kent u uw risicogebieden?

Het aantal ongevallen met schade in ziekenhuizen is slechts het topje van de ijsberg. Analyse van claims die bij MediRisk binnenkomen, levert belangrijke aanwijzingen op. Bijvoorbeeld welke afdeling, specialisme of soort incident vaker voorkomen.

Claimoverzichten en risicogebieden

Het aanpakken van een klein aantal claims bij het begin (de basisoorzaken) kan wel eens een groter effect op de veiligheid hebben dan alleen het terugdringen van de claims. Dezelfde basisoorzaken kunnen namelijk aan de basis liggen van zowel een claim, klacht, incident of complicatie. MediRisk helpt de aangesloten ziekenhuizen met het verkrijgen van inzicht in de schadecijfers. Twee keer per jaar ontvangen de leden een digitaal claimoverzicht met waardevolle informatie die bijvoorbeeld binnen de medische staf besproken kan worden.

De ziekenhuizen die groot genoeg zijn om te vergelijken met een benchmark ontvangen jaarlijks het MediRisk Claimdashboard. Hierin staat onder andere hoe het ziekenhuis bijvoorbeeld per specialisme of per afdeling scoort ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen uit de referentiegroep. Met behulp van de benchmarks kunnen de ziekenhuizen zelf de risico’s bespreken, bijvoorbeeld door te onderzoeken of het schadebeeld terugkomt in andere signalen zoals klachten en incidentmeldingen. MediRisk kan hier ook ondersteuning in bieden.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
MediRisk adviseert en ondersteunt haar leden bij het voorkomen van fouten en het vergroten van de patiëntveiligheid. Onze adviseurs hebben een jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, komen wekelijks in ziekenhuizen in heel Nederland en delen hun ervaringen en expertise graag met de leden. Heeft u interesse in een presentatie of adviesgesprek over een specifiek thema, neemt u dan gerust contact met ons op.

Enkele thema’s waarover MediRisk adviseert:


Klachtenmanagement

MediRisk werkt samen met de leden aan een effectief klachtenmanagement. Klachten geven een organisatie inzicht in de tekortkomingen in de zorg. Bovendien zorgt effectief klachtenmanagement ervoor dat (potentiële) onvrede bij patiënten vroegtijdig wordt opgevangen. In veel gevallen voorkomt het escalatie naar schadeclaims of andere juridische procedures.

Goed klachtenmanagement voldoet volgens MediRisk aan drie randvoorwaarden:

• Snelle en laagdrempelige klachtenopvang
Een patiënt wil eventuele onvrede snel en makkelijk kwijt. Dit draagt bij aan de verwerking bij een incident. Een open opstelling van hulpverleners is hierbij van essentieel belang. Ook belangrijk zijn een goede bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris en heldere informatie over de geldende klachtenregeling.

• Serieuze opvang en afhandeling van klachten
Sta altijd open voor patiënten en hun familie. Investeer in de kwaliteit van uw klachtenfunctionarissen en -commissie door goede opleidingen en een helder reglement. Handel klachten zorgvuldig en vlot af.

• Kwaliteitsverbetering door als organisatie te leren van klachten
Plaats klachten in een breder verband. Klachten(jaar)rapportages en adviezen van de klachtenfunctionaris kunnen bruikbare managementinformatie opleveren. Maak zo nodig concrete verbeterafspraken. Spreek daarbij af wie verantwoordelijk is voor uitvoering, effectmeting en terugkoppeling aan het team.

Rechtspositie arts-assistenten

Is een arts-assistent zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen? En is hij daarmee ook aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van dit handelen? Vroeg of laat houdt elke arts-assistent zich met deze vraag bezig. MediRisk schept duidelijkheid in een speciale uitgave over dit onderwerp.

Arts-assistent versus opleider: wie is verantwoordelijk?
Een arts-assistent is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn handelen. Hij kan zowel voor de civiele rechter als voor de tuchtrechter ter verantwoording worden geroepen. Dit betekent dat een arts-assistent bij elke handeling moet bepalen of hij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zich bekwaam te achten voor de uitvoering van de betreffende handeling.

De arts-assistent is degene die tijdig een streep in het zand moet durven trekken. Argumenten als 'het was bijzonder druk' en 'mijn baas stond erop dat ik zo handelde' worden door de tuchtrechter soms wel als verzachtende omstandigheid aangemerkt, maar pleiten de arts-assistent niet vrij. MediRisk heeft een boekje uitgebracht over de positie van de arts-assistent en hun opleiders. Deze vindt u onder 'downloads' links op deze pagina.

Rol opleider
De opleider is medeverantwoordelijk voor het handelen van de arts-assistent. Deze verantwoordelijkheid is echter van een andere aard. De opleider is verantwoordelijkheid voor een goede werkstructuur (denk bijvoorbeeld aan instructies, protocollen en een eventueel behandelplan), voor een goede begeleiding en voor het stelselmatig beoordelen van de competentie van de arts-assistent.

Als de opleider op één van deze punten steken laat vallen, is hij op basis daarvan aansprakelijk te houden. De opleider zal, naarmate de arts-assistent meer ervaren wordt, minder toezicht hoeven te houden.

Handig hulpmiddel: de handletselkaart

Uit claims blijkt dat op de Spoedeisende Hulp met name (onervaren) arts-assistenten handletsel meer dan eens onnodig missen. Met de handige Handletselkaart van SEH-arts Suzanne Peeters en MediRisk kan dit worden voorkomen.

Communicatie met patiënten


Veel schadeclaims zijn terug te voeren op miscommunicatie. Zowel tussen zorgverlener en patiënt als tussen zorgverleners onderling. MediRisk stimuleert de aangesloten zorgorganisaties om aandacht te besteden aan communicatie. Daarnaast ondersteunt MediRisk initiatieven van leden op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld door informatie te geven over trainingen die goed bekend staan of door financiële ondersteuning te bieden.

Informed consent
Artsen hebben informatieplicht (artikel 448 WGBO). Een patiënt moet een weloverwogen keuze kunnen maken, voordat hij toestemming geeft voor een behandeling. Die keuze moet gebaseerd zijn op voldoende informatie die de arts hem moet verstrekken volgens het zogeheten informed consent. Deze informatieplicht houdt in dat de arts de patiënt inlicht over de redelijkerwijs te verwachten gevolgen van een ingreep, de daaraan verbonden risico’s en de globale kans daarvan, en de eventuele alternatieven. Artsen hebben in de praktijk vaak moeite met de vraag hoe ver die verplichting gaat. MediRisk helpt door medewerkers van aangesloten ziekenhuizen uitleg en tips over informed consent te geven. Meer informatie vindt u onder 'downloads'.

Dossiervoering

Dossiervoering vergt zorgvuldigheid. Vanuit medisch perspectief worden andere eisen gesteld aan het medische dossier dan vanuit juridisch perspectief. Vanuit medisch perspectief is het meestal voldoende een korte en bondige aantekening te maken over de belangrijkste medische bevindingen, handelingen en het afgesproken beleid. Vanuit juridisch perspectief is het medisch dossier echter een belangrijk instrument om de handelwijze van de medicus te verantwoorden. MediRisk geeft medewerkers van aangesloten zorgorganisaties desgewenst tips voor een goede dossiervoering.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: