Jaarverslag 2017

    In 2017 bestond de Onderlinge MediRisk 25 jaar. We openden het jubileumjaar met het congres Beter Worden waar oude en nieuwe inzichten op het gebied van patiëntveiligheid samenkwamen. Een mooi voorbeeld van hoe je gezamenlijk kennis kunt ontsluiten om er allemaal beter van te worden. Dat is de kracht van de onderlinge MediRisk en blijkt al 25 jaar een solide basis in een speelveld vol uitdagingen.


Verbinden en verbeteren

We zoeken constant naar manieren om onze leden, en in het verlengde daarvan, hun patiënten, optimaal te ondersteunen bij het stroomlijnen van het klacht- en claimproces en het beheersen van de kosten voor medische aansprakelijkheid. Door de verschillende  Klankbordgroepen, Onderlinge Tafels, evenementen rond actuele thema’s, gezamenlijke productontwikkeling én door regelmatig bij onze leden op bezoek te gaan, weten we wat er leeft en waar en hoe MediRisk van aanvullende waarde kan zijn.

In het licht van de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben we samen met de leden onderzocht hoe we klacht- en claimopvang nog beter met elkaar kunnen regelen. Een van de resultaten daarvan is de fast-lane procedure waar een aantal ziekenhuizen in 2017 mee is gestart. De procedure maakt het mogelijk om sommige claims versneld af te handelen. Dat scheelt niet alleen in kosten, we komen daarmee ook tegemoet aan de wens van de patiënt die zo snel mogelijk duidelijkheid wil hebben.

 

Daarnaast richtten we ons in 2017, net als in 2016, op de toekomst door te investeren in predictive modelling. Deze analysemethode draagt bij aan een  meer voorspelbare interne bedrijfsvoering en aan snellere signalering van medische risico’s bij onze leden. We hebben de eerste resultaten daarvan kunnen presenteren in de vorm van producten als MediRisk Focus en MediRisk Insight. Hiermee hebben leden inzicht in de belangrijkste risico’s in hun ziekenhuis, en hoe dat beeld zich verhoudt tot andere ziekenhuizen en krijgen ze handreikingen hoe hier het beste vervolg aan te geven. In 2018 volgt een nieuwe, interactieve, versie van het claimdashboard; een online, gedetailleerd en actueel overzicht van lopende claims, kosten, vergoedingen en benchmarks.