Jaarverslag 2016

Met zorg verzekerd
We kunnen voorzichtig stellen dat we in rustiger vaarwater zijn gekomen. De kritische en betrokken houding van onze leden heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan een sterkere Onderlinge waarin meer ruimte is ontstaan voor focus op dat waar we goed in zijn: een complete verzekering, gekoppeld aan hoogwaardige claimbehandeling en medisch risicomanagement, gericht op preventie en daarmee ook op het verminderen van schade.

Die focus is de afgelopen jaren vaker op de proef gesteld. De oplopende kosten voor medische aansprakelijkheid legden een grote druk op de Onderlinge en deden een beroep op het van oudsher zo sterke solidariteitsgevoel. In 2015 leidde dat tot ingrijpende en noodzakelijke maatregelen die moesten bijdragen aan een grotere wendbaarheid en voorspelbaarheid ten einde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid veilig te stellen.

Belangrijkste financiële resultaten 

Het financieel resultaat over 2016 is positief en bedraagt € 0,5 miljoen (2015: € -11,1 miljoen). De omzet is in 2016 gedaald door de overgang naar het stop-loss model en door een daling in het aantal leden. Ook de schadelast is door de overgang naar stop-loss en een verlaging van de risicomarge sterk gedaald.Getallen

De toegevoegde waarde van MediRisk zit in het tijdig signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen die op grotere schaal plaatsvinden en de vertaalslag maken naar het niveau van de Onderlinge en de ziekenhuizen. Die rol is nooit veranderd, de vertolking ervan wel.

Dik van Starkenburg
voorzitter Raad van Commissarissen

“MediRisk op koers”

Zo kunnen we het afgelopen jaar het beste samenvatten. De afgelopen jaren hebben we regelmatig alle zeilen moeten bijzetten om de uitgangspositie van de Onderlinge -een complete verzekering gekoppeld aan hoogwaardige claimbehandeling, preventie en medisch risicomanagement- hoog te houden. De betaalbaarheid van medische aansprakelijkheid stond door verschillende factoren onder druk. Dat vroeg om een andere, meer financiële, focus. Nu, aan het begin van 2017, zien we de voorzichtige voortekenen dat de maatregelen die we moesten treffen om die belofte staande te houden, het verwachte effect hebben: de financiële positie wordt stabiel en op het gebied van preventie en medisch risicomanagement staan we onverminderd vooraan.


Beeld Bestuursverslag

Strategische doelen en prioriteiten in 2016

Alle leden zijn vanaf 2016 overgestapt naar het stop-loss model, de Onderlinge is geherkapitaliseerd, de voorzieningen zijn aangepast en de investeringen in predictive modelling hebben bijgedragen aan een meer voorspelbare interne bedrijfsvoering en aan een snellere signalering van medische risico’s naar de leden. Bovendien hebben we via de inrichting van Klankbordgroepen, Onderlinge Tafels, verschillende evenementen rond actuele thema’s én het structureel bezoeken van de leden, veel geïnvesteerd in een betere verbinding met onze leden. Dat verstaan wij onder “met zorg verzekerd”.

1

Medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden door de transformatie naar een duurzaam verzekeringsmodel en door tijdige signalering van medische en financiële risico’s.

2

Medische risico’s zo veel mogelijk voorspelbaar maken door predictive modelling en risicosignalering waarmee we de ontwikkeling van (mogelijke) claims snel en accuraat kunnen inschatten en voorkomen.

3

Als organisatie wendbaar zijn door het producten- en dienstenaanbod continu aan te passen aan de veranderende marktvraag die we door onze actieve rol in netwerken en allianties, sneller en beter in kaart hebben.

Claimbehandeling & Risicomanagement 

Claimbehandeling

Dienstverlening positief gewaardeerd
In 2016 hebben de schadebehandelaars wederom een uitstekende prestatie verricht. Dat blijkt onder meer uit gesprekken hierover met de leden die de dienstverlening als goed waarderen. Uit een audit, uitgevoerd door de Letselschaderaad op de naleving van de GOMA, die eens per twee jaar gehouden wordt, blijkt dat ook de Letselschaderaad positief is: “MediRisk is een professionele schadeverzekeraar die volledig conform de GOMA handelt en die maatwerk en een persoonlijke benadering centraal heeft staan. De medewerkers hebben “GOMA DNA” en het is prachtig om te ervaren met hoeveel passie en bevlogenheid aan letselschadekwesties wordt gewerkt. De GOMA vormt in alle activiteiten de leidraad. Niet alleen in de bejegening van patiënten of diens belangenbehartiger, maar in alle correspondentie. De werkwijzen en procedures die worden gehanteerd, alsmede het sturen op het gewenste resultaat zijn zowel op beleidsmatig als operationeel (praktisch) niveau, in overeenstemming met de aanbevelingen van GOMA. Daarnaast staat MediRisk open voor feedback en verbetermogelijkheden en investeert zij actief en structureel in het op peil houden van haar kennis en ervaring.”

Risicomanagement

Inspelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen op het gebied van patiëntveiligheid
De ontwikkelingen ter bevordering van patiëntveiligheid volgen elkaar snel op. Op dit moment wint het gedachtenpatroon Safety II internationaal aan terrein. Het bijzondere aan deze ontwikkeling is niet de focus op wat fout gaat maar juist ook op wat goed gaat. Waarom concentreren op dat ene geval waar het misgaat en niet op de talloze andere gevallen waar het goed gaat? Wat kunnen we op dit gebied van elkaar leren? Die vragen stonden tijdens ons Jubileumcongres ‘Beter Worden’ op 26 januari 2017 centraal.

We blikken vooruit

In 2017 gaan we door op de in 2016 ingeslagen weg. Om medische aansprakelijkheid duurzaam verzekerbaar te houden heeft MediRisk vanaf eind 2015 een koers ingezet om het risico en het kapitaalsbeslag in de Onderlinge te reduceren. Met een nieuw productassortiment en aanpassing van de voorzieningen is een gezonde basis gecreëerd. In 2017 bouwen we conform de kapitaalplanning verder aan verhoging van de solvabiliteit.

Download het jaarverslag