Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


We blikken vooruit

Om de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te stellen hebben we in 2015 een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen genomen. Een intensief traject maar mét perspectief; we staan steviger in onze schoenen, hebben (potentiële) medische risico's - én de financiële consequenties daarvan - eerder in kaart en we kunnen steeds beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Het nieuwe jaar is goed begonnen.

Pijlers

Medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden door de transformatie naar een duurzaam verzekeringsmodel en door tijdige signalering van medische en financiële risico’s. Medische risico’s zo veel mogelijk voorspelbaar maken door predictive modelling en risicosignalering waarmee we de ontwikkeling van (mogelijke) claims snel en accuraat kunnen inschatten en voorkomen. Als organisatie wendbaar zijn door het producten- en dienstenaanbod continue aan te passen aan veranderende marktvraag die we door onze actieve rol in netwerken en allianties, sneller en beter in kaart hebben.

Wat domineert de agenda in 2016?

Overstap naar stop-loss
Met het gedifferentieerde verzekeringsaanbod zoals we dat tot eind 2015 kenden lag het financiële risico hoofdzakelijk bij de Onderlinge waardoor we, vanwege hoge solvabiliteitseisen, relatief veel kapitaal moeten aanhouden. In 2016 zijn alle leden overgegaan naar stop-loss waardoor zij meer individuele verantwoordelijkheid dragen in het beperken van hun medisch aansprakelijkheidsrisico en MediRisk zich meer en beter kan richting op individueel advies en begeleiding bij het beperken van medische risico’s en het begroten van de daarbij behorende kosten.

Ziekenhuizen van dienst zijn bij het adequaat begroten en verantwoorden van de kosten voor medische aansprakelijkheid
Door gebruik van predictive modelling en gedetailleerde codering van dossiers hebben we eerder zicht op de hoogte en duur van toekomstige schade. Deze informatie is waardevol, voor zowel MediRisk als voor de individuele leden, om de kans op onverwacht hoge uitloop te verkleinen.

Leden proactief informeren en adviseren over issues en ontwikkelingen in wet- en regelgeving
Ziekenhuizen willen controle hebben over hun kosten. Daarin kunnen we ondersteunen door ervoor te zorgen dat we op de hoogte zijn van de (op komst zijnde) ontwikkelingen die (mogelijk) invloed gaan hebben op de organisatie en financiering van medische aansprakelijkheid. Onze toegevoegde waarde als speler op dit vakgebied is om deze ontwikkelingen en de impact juist en tijdig te delen met de leden.

In 2016 heeft de Wkkgz en de vergoeding van affectieschade onze speciale aandacht omdat de consequenties voor zowel kosten als bedrijfsvoering groot kunnen zijn. Maar kostenontwikkeling van claims is niet alleen het gevolg van beleid en wetgeving, maar steeds vaker van jurisprudentie die “oprekt” en een verruiming van de aansprakelijkheidsmogelijkheden veroorzaakt. Kennisbijeenkomsten bieden een helder inzicht in wat daarvan de consequenties zijn op het individuele ziekenhuis en worden om die reden door onze leden zeer goed ontvangen. Deze vorm van kennisdeling gaan we in 2016 nog actiever en breder inzetten. Wij startten met een kennisbijeenkomst Wkkgz op 21 maart 2016.

Individuele ondersteuning bij Medisch Risicomanagement
Nieuwe inzichten in potentiële risico’s en de daaraan verbonden kosten zijn voor onze leden van toegevoegde waarde bij het medisch risicomanagement. Die waarde zit niet alleen in de data maar ook in begeleiding bij de wijze waarop het ziekenhuis deze data kan interpreteren en vertalen. Daarin ondersteunen we, net als voorgaande jaren, met een individueel claimdashboard waarmee het aantal en soort claims vergeleken kunnen worden met vergelijkbare ziekenhuizen.

Van generieke audits naar ziekenhuis specifieke terugkoppeling van risico-informatie
De audits op hoog-risico-afdelingen SEH en OK hebben bijgedragen aan het verminderen van vangnet gerelateerde claims en aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. In 2016 blijven we op deze onderwerpen monitoren, alleen de terugkoppeling is niet langer generiek maar ziekenhuis specifiek. Ook gaan we in overleg met de leden bekijken hoe het mogelijk is om de informatie uit de claimdata met aanvullende risico-informatie te verrijken.

Vermindering claims door focus op (met name) grote risico’s
De meeste claims zijn afkomstig van de operatieafdeling (OK) en de Spoedeisende Hulp (SEH). In tien jaar tijd zijn de kosten van claims op deze afdelingen ruim verdubbeld; deze staan nu gezamenlijk voor een schade van € 50 mln. in de afgelopen vijf jaar (selectie per 31 december 2015 gebaseerd op sluitjaar 2011 t/m 2015). Daarom hebben deze afdelingen, ook in 2016, onze bijzondere aandacht.

scroll verder