Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Governance

Algemeen

De leden van MediRisk worden structureel geïnformeerd over beleidskeuzes en veranderingen en hebben hier grote invloed op. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de Algemene Ledenvergadering die minimaal twee keer per jaar plaatsvindt, via klankbordgroepen, persoonlijk overleg, (nieuws)brieven, het digitale platform mijnMediRisk.nl en de website. De betrokkenheid blijkt ook uit de samenstelling van de Raad van Commissarissen waarin vertegenwoordigers van de leden zitting hebben. Het Bestuur van MediRisk, de statutaire directie bestaande uit twee personen, staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stemt met hen feiten en omstandigheden af die relevant zijn voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden. De taken en kwaliteitseisen van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement.

De Audit & Risk Committee houdt toezicht op het door de directie gevoerde bestuur ten aanzien van interne risicobeheersing, de werking van gedragscodes, de financiële informatieverschaffing en het financiële beleid. Naast de directie zijn de sleutelfuncties actief volgens het ‘three-lines-of-defense model’. De eerste lijn wordt gevormd door het management van MediRIsk. Aan de hand van de risicocategorieën is de verantwoordelijkheid in de tweede verdedigingslijn over vier partijen verdeeld. Het beleggingsbeleid wordt bepaald en gestuurd door het Asset & Liability Committee (ALCO) onder goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het Insurance Risk Committee (IRC) adviseert het bestuur op het gebied van het verzekeringstechnisch risico. De actuariële functie ondersteunt deze beide committees. De risk manager en de compliance-officer coördineren de activiteiten op het gebied van de beheersing van de niet-financiële risico’s. Strategische risico’s, waaronder het reputatierisico, zijn een rechtstreekse verantwoordelijkheid van het bestuur. De derde lijn wordt gevormd door de afdeling Internal audit. In 2015 zijn de charters van de sleutelfuncties en de statuten waar nodig aangepast om de vigerende werkwijze vast te leggen.
les medirisk

Moreel Ethische Verklaring

De directie en de Raad van Commissarissen van MediRisk hebben de wettelijk vereiste moreel-ethische verklaring afgelegd. Deze eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. De moreel-ethische verklaring, zoals deze is ondertekend door het de directie van MediRisk, staat op www.medirisk.nl.
les medirisk

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van MediRisk omvat de arbeidsvoorwaarden voor de leden van het bestuur, het senior management en alle overige collega’s. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met regelingen en richtlijnen vanuit DNB, AFM, (Europese) wetgeving en zelfregulering.

Op grond van de Regeling beheerst beloningsbeleid (‘Rbb’) heeft de Raad van Commissarissen specifieke verantwoordelijkheden voor het beloningsbeleid en voor de uitvoering van onderdelen ervan. De RvC wordt hierbij geadviseerd door de Benoemings- en Remuneratiecommissie. De leden van deze commissie zijn afkomstig uit de Raad van Commissarissen. De uitvoering wordt, op grond van de Rbb, jaarlijks door de commissie getoetst. Deze toetsing geschiedt mede op basis van informatie van de afdelingen HRM, Compliance, Risk Management en Internal Audit. Het (variabele) beloningsbeleid van MediRisk wordt gehanteerd als sturingsinstrument en als middel om de vaste lasten (verbonden aan een vaste beloning) te beperken. De Benoemings- en Remuneratiecommissie stelt jaarlijks de variabele beloning van het bestuur voor, waarna de RvC daarover een besluit neemt. De toekenning van de variabele beloning aan een lid van het Bestuur is mede afhankelijk van winstgevendheid en continuïteit.

MediRisk streeft naar een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat ondersteunend is aan de strategie en aan het belang van de leden en andere stakeholders van MediRisk, rekening houdend met het brede maatschappelijk belang van MediRisk als onderlinge verzekeraar van medische aansprakelijkheid.

les medirisk

Organisatie

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A. heeft een verenigingsstructuur: de zeggenschap ligt op een aantal belangrijke punten bij de aangesloten instellingen. De Algemene Ledenvergadering vormt een belangrijk middel voor de leden om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. De Algemene Ledenvergadering zorgt ook voor de benoeming van de statutaire bestuurders van MediRisk, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Ook zijn leden vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. In principe worden vier van de zeven commissarissen benoemd uit de deelnemende leden en zijn drie commissarissen onafhankelijk. Het bestuur oefent zijn beleid uit onder toezicht van de Raad van Commissarissen. MediRisk heeft twee dochterondernemingen: MediRisk Organisatie B.V. (95% deelneming) en MediRisk Management B.V. (100% deelneming). De medewerkers zijn in dienst van MediRisk Organisatie BV, zijnde 41,4 fte in 2015 (2014: 41,2 fte).
les medirisk

Risicoprofiel

MediRisk beschouwt het risicoprofiel aan de hand van risicocategorieën. Daarbij wordt een indeling gebruikt die een combinatie is van die van Solvency-II en die uit het handboek Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van DNB.

les medirisk

Dienstverlening en risico’s

MediRisk verzekert zorginstellingen tegen het risico van medische beroepsaansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van werkgever en van eigenaar/exploitant van gebouwen en terreinen. Daarnaast is MediRisk de verzekeraar van het proefpersonenrisico, zoals omschreven in de WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen). De beheersingsmaatregelen voor dit risico omvatten in algemene zin het acceptatie- en schaderegelingsbeleid, portefeuillemanagement en herverzekering. Het verzekeringstechnisch risico wordt beheerst vanuit de Insurance Risk Committee, ondersteund door de afdeling Actuariaat. In operationele zin wordt dit aangevuld met risico-inventarisatie bij de lid-instellingen en het preventieprogramma. De beleggingsrisico’s worden beheerst vanuit het Asset en Liability Committee. Nadere bijzonderheden over het matching- en renterisico, het marktrisico (inclusief de prijs- en liquiditeitsrisico’s), het niet-financieel risico (operationeel risico) en het kredietrisico en de beheersing ervan zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

Uniek aan MediRisk is de wijze waarop met alle aangesloten zorginstellingen actief gewerkt wordt aan het voorkomen van fouten en daarmee van mogelijke claims. De historie van bijna 20.000 behandelde claims levert een schat aan informatie over risicospecialismen en -ingrepen en maakt de
ontwikkeling en implementatie van gerichte en effectieve preventieprogramma's mogelijk.

les medirisk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: mensen vertrouwen erop dat zorg goed en veilig is. Helaas maakt iedereen fouten, ook medische professionals. Als een patiënt tijdens een behandeling onbedoeld schade oploopt, leidt dit niet zelden tot grote ontreddering, bij de patiënt en familie én bij de betrokken zorgprofessional(s). MediRisk zet zich nadrukkelijk in om eventuele schadeclaims zorgvuldig en voortvarend te behandelen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, werkt MediRisk actief aan het reduceren van risico’s en het vergroten van de patiëntveiligheid. Dankzij een zeer uitgebreide database van eerdere claims kent MediRisk de risico’s. Op basis hiervan ontwikkelen wij samen met de leden effectieve preventieprogramma’s die aantoonbaar leiden tot minder schade en een positief effect hebben op de patiëntveiligheid.

les medirisk

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Als actief lid van het Verbond van Verzekeraars heeft MediRisk zich als verzekeraar gecommitteerd aan de Code Duurzaam Beleggen, die op 1 januari 2012 in werking is getreden. Bij het vermogen dat MediRisk als verzekeraar intern beheert, houden wij rekening met milieuaspecten, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Wij beleggen niet in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van of handel in controversiële wapens (zoals antipersoonsmijnen en clustermunitie) en hanteren daartoe een ‘zwarte lijst’ met uitgesloten ondernemingen. MediRisk meent dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan bijdragen aan een betere wereld en daarom goed is voor iedereen.

les medirisk
scroll verder