Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Financiƫle resultaten

Premie-inkomsten

De bruto premie-inkomsten 2015 zijn uitgekomen op € 18,2 mln. (2014: € 25,9 mln. inclusief premienaheffing van € 8,0 mln.).

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten zijn in 2015 uitgekomen op € 3,0 mln. (2014: € 2,5 mln.). De beleggingsopbrengsten zijn hoger dan in 2014 doordat er koersresultaten geboekt zijn van per saldo + € 0,6 mln. De meeste verkopen hebben plaatsgevonden in december 2015. Dit betroffen ruilingen van bedrijfsobligaties naar eurozone staatsobligaties.

Herverzekeringspremies

In de jaren tot en met 2008 zijn herverzekeringscontracten voor MediRisk gesloten waarbij afhankelijk van de schadelastontwikkeling achteraf premie-aanpassing kan plaatsvinden. Hiervoor is vooraf een bandbreedte gedefinieerd. De schade-ontwikkeling in 2015 heeft geleid tot een toename van de voorziening op een aantal oude jaren, en hiermee samenhangend een hogere herverzekeringspremie over die jaren. Het totaal aan zogeheten adjustment premium dat ten laste van het resultaat 2015 is gebracht, komt uit op € 1,0 mln. (2014: € 1,2 mln.).

Schadelast

De schadelast voor rekening van MediRisk bedroeg in 2015 € 23,7 mln. (2014: € 22,9 mln.). Hiervan houdt € 11,5 mln. verband met aanpassing van de inflatieparameter op reguliere claims van 6% naar 7,5%. De overige € 12,2 mln. heeft betrekking op het lopende jaar. Het aantal gemelde claims is gedaald van 1.050 in 2014 naar 914 in 2015. 

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten 2015 bedragen € 5,8 mln. (2014: € 5,2 mln.). De toename van de kosten is te verklaren door toegenomen salariskosten (pensioenlasten, beëindigingsvergoeding en verzwaring directie), externe krachten en advieskosten.

Netto resultaat

Het netto resultaat 2015 bedraagt € 11,1 mln. negatief.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio onder Solvency-I is uitgekomen op 326% (ultimo 2014 151%). Een stijging die met name samenhangt met de agiostortingen die in september en december hebben plaatsgevonden in het kader van de herkapitalisatie.
Met ingang van 1 januari 2016 is een nieuw kapitaalsregime (Solvency-II) van toepassing. De kapitaalpositie onder Solvency-II is ten opzichte van ultimo 2014 aanzienlijk verbeterd. Ultimo 2015 voldoet MediRisk aan de per 1 januari 2016 geldende normsolvabiliteit onder Solvency-II.
jaarrekening

Volledige Jaarrekening 2015

scroll verder