Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Claimbehandeling

Schadebehandelaars en medisch adviseurs van MediRisk zorgen dat een claim snel en zorgvuldig wordt behandeld. Dat is een complex proces waarin verschillende instanties en expertises samenkomen en dat om die reden vaak langer duurt dan alle betrokkenen graag zouden willen. Daarom wordt continu gekeken naar manieren om dit proces zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid.

Doorlooptijd van claims verkorten

Wat voor ons een nieuwe claim is, heeft voor en patiënt een medische voorgeschiedenis. Om de verwachting van patiënten die een claim indienen zo goed mogelijk te begeleiden, heeft MediRisk de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verkorten en transparant maken van het proces met onder meer de introductie van de GOMA, het online platform mijnMediRisk.nl en de Patiëntenfilms waarin het claimproces stap-voor-stap in beeld is gebracht.

 

In 2015 hebben we extra interventies ingesteld om de doorlooptijd van claims te verkorten. Als een claim na twee jaar niet is afgehandeld, wordt met speciale aandacht aan het dossier gewerkt om het proces te versnellen, zo mogelijk in samenspraak met de belangenbehartiger. Het innemen van een standpunt door een onafhankelijke medisch deskundige en gerechtelijke procedures hebben grote invloed op de doorlooptijd van een claim. Factoren als de doorlooptijd bij de rechter kunnen we lastig beïnvloeden, maar daar waar mogelijk zijn we op zoek gegaan naar alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation. Ter verkorting van de wachttijd op een standpunt van een onafhankelijke medisch deskundige zoeken we naar deskundigen die kwalitatief goed, objectief en snel zijn, zodat we in deze processtap nog meer tijd winnen.

 

Complexe claims en claims met een lange doorlooptijd worden bovendien per team wekelijks besproken waarbij de schadebehandelaar input krijgt van twee senioren en de directeur verzekeringstechniek over mogelijkheden de behandeling van de claim te bespoedigen.

 

Ook zijn wij een pilot gestart in samenwerking met twee partners gericht op het sneller in contact brengen van de patiënt met de betrokken medisch specialist, de-escalatie en dejuridisering wat zal leiden tot een afname van de doorlooptijd van het behandelproces.

 

Tot slot hebben we in 2015 weer met meer belangenbehartigers een zogenaamde bespreekregeling gesloten. Het doel van een bespreekregeling is dat een senior medewerker van de belangenbehartiger en een senior medewerker van MediRisk met elkaar in gesprek gaan over mogelijkheden de behandeling van de claim weer vlot te trekken of te bespoedigen als de behandeling van een dossier dreigt te escaleren.

Claimbehandeling

GOMA

In 2015 ontving MediRisk 914 nieuwe claims (tegen 1.050 claims in 2014). MediRisk stelt alles in het werk om de claims binnen de termijnen van de gedragscode GOMA te behandelen. Dat betekent onder meer dat de patiënt binnen drie maanden duidelijkheid heeft over het standpunt van MediRisk ten aanzien van de aansprakelijkheid of over welke stappen nog nodig zijn om tot dat standpunt te kunnen komen. In deze drie maanden kunnen patiënten en hun familie op mijnMediClaim.nl volgen in welke fase de claimbehandeling zich bevindt en wanneer er duidelijkheid is over de uitkomst.

Sinds 2015 geeft MediRisk (na toestemming van de patiënt) openheid in de medische adviezen op basis van reciprociteit.

 

Ook levert MediRisk een bijdrage aan de door de Letselschade Raad georganiseerde expert meetings waarmee de Letselschade Raad zicht krijgt op de wensen en behoeften ten aanzien van de herziening van de GOMA. Tevens wil de Raad langs deze weg best practices en praktische tips voor de diverse sectoren verzamelen.

 

In 2016 zal MediRisk ge-audit worden door de Letselschade Raad om te toetsen in hoeverre zij zich aan de GOMA-richtlijnen houdt.

Claimbehandeling

Predictive modelling: optimaal benutten van data

Naar Canadees voorbeeld, zijn we in 2015 gestart met betere analysemethoden van de claimdata met als doel om niet alleen terug te kunnen kijken naar veelvoorkomende risico’s maar deze ook te kunnen voorspellen. Dat helpt ons bij het treffen van een accuraat voorzieningenniveau voor nieuw ontvangen claims.

Claimbehandeling

Advocaat in loondienst

MediRisk besteedt jaarlijks een fors bedrag aan externe advocaten. Hoewel we goede afspraken hebben met onze externe advocatenkantoren en tevreden zijn over de kwaliteit van hun werk, zagen we toegevoegde waarde en mogelijkheden om dit zelf te gaan doen. Halverwege 2015 zijn we daarom gestart met de inzet van interne advocaten en kunnen we leden begeleiden vanaf het moment dat de claim wordt ingediend tot en met de verplichte procesvertegenwoordiging en de uitspraak van de rechter. Onze interne advocaten hebben de Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en behoren daarmee tot een selecte groep van ervaren en kundige letselschadeadvocaten. Deze werkwijze draagt niet alleen bij aan een verlaging van kosten maar vergroot ook de wederzijdse betrokkenheid en onze juridische kennis.

Claimbehandeling
scroll verder