Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.


Bestuursverslag

Al sinds de oprichting van MediRisk in 1992 zorgen we er samen met de ziekenhuizen voor dat medische aansprakelijkheid met zorg verzekerd is. Een must want hoewel de zorg in Nederland van een uitzonderlijk hoog niveau is, moeten patiënten en zorgverleners als er iets misgaat kunnen vertrouwen op goede nazorg. Die zorg kende in 2015 voor onze leden opnieuw een hoge prijs en was aanleiding voor een heroriëntatie van onze positie als verzekeraar van medische aansprakelijkheid. Gezamenlijk hebben we een intensief traject afgelegd en de basis gelegd voor een Onderlinge die door grotere wendbaarheid en voorspelbaarheid de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid veilig heeft gesteld.

teaser extra 6

Jaarverslag 2015

Missie en visie

Voor patiënt en professional reduceren wij, met en voor onze leden, medische risico’s en waarborgen wij een zorgvuldige claimbehandeling.
Dit doen wij door

• samen en voor onze leden, kennis en kunde op het gebied van risicoreductie en medische aansprakelijkheid te bundelen: zó houden we gezamenlijk de kosten zo     laag mogelijk;
• zorgvuldige behandeling van medische claims die recht doet aan patiënt én medisch professional;
• maatwerk te bieden; een gedifferentieerd pakket aan verzekerings- en preventie producten voor optimale dekking en risicoreductie;
• nauw samen te werken met de juridische en medische wetenschap;
• een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie rondom richtlijnontwikkeling, wet- en regelgeving op het gebied van medische aansprakelijkheid.

Kernpunten van ons beleid in 2015:
- Herkapitalisatie;
- Introductie Stop-loss verzekering;
- Ontwikkeling Medisch Risicomanagement;
- Start met predictive modelling.
handen medirisk

2015: een keerpunt

In 2015 stond onze gezamenlijke zorg over de betaalbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. De stijgende schadelast en strenge Solvency-eisen vanuit Europa legden een acute druk op de financiële positie van de Onderlinge. Zoals in het jaarverslag 2014 genoemd hebben we in 2015 een herkapitalisatie uitgevoerd. Per 30 september 2015 was een kapitaalversterking nodig van € 10 mln. als gevolg van een noodzakelijk geachte toevoeging aan de voorzieningen in verband met de sterk gestegen inflatieverwachting. Per 31 december was een kapitaalversterking nodig ter grootte van 22,5 mln. om te voldoen aan de per 1 januari geldende Solvency-II eisen. Deze kapitaalversterking is door de leden deels als kapitaalstorting voldaan en deels door het stellen van garanties. Totaal zijn garanties gesteld die voor een bedrag van 3,9 mln. meetellen in het Solvency-II kapitaal.

Daar waar het geloof en vertrouwen in hoogwaardige claimbehandeling en in de focus op het voorkomen van schade nog steeds erg hoog is, baren de financiële gevolgen van de stijgende schadelast zorgen. Op grond van keuzes uit het verleden en de actuele ontwikkeling van de schadelast, heeft MediRisk de afgelopen jaren een aantal keer tussentijdse kapitaalversterkende maatregelen moeten treffen. Het ‘onderlinge’ gevoel van samen kosten en risico’s wordt daardoor op de proef gesteld.

Dat maakt alert maar doet geen afbreuk aan het vertrouwen in het fundament. Het was aanleiding voor de directie voor een grondige verkenning van de markt onder de naam Visie2020 om helder in kaart te krijgen hoe we onze rol als medisch aansprakelijkheidsverzekeraar in de reeds beschreven dynamiek op de korte én lange termijn het beste kunnen invullen.

handen medirisk

Wijzigingen directie

In de directie zijn in 2015 verschillende wijzigingen doorgevoerd. Ebbo van Gelderen, sinds 2010 algemeen directeur van MediRisk naast zijn functie als directeur schadeverzekeringen bij VvAA, is sinds 1 mei 2015 fulltime werkzaam voor MediRisk. Naast zijn statutaire rol als algemeen directeur richt hij zich in de taakverdeling binnen de directie met name op de claimbehandeling en verzekeringstechniek.

Medio 2015 vertrok operationeel directeur Marjoleine van der Zwan. Marjoleine heeft als operationeel directeur de afgelopen vijf jaar veel voor MediRisk betekend. Er staat een moderne aansprakelijkheidsverzekeraar, die gericht is op transparantie en verbinding met haar leden en de samenleving.

Arnoud van Schaik is haar opvolger. Door zijn jarenlange ervaring bij VvAA is hij zeer bekend met de Nederlandse gezondheidszorg, klantprocessen bij verzekeraars en relatiebeheer. Naast zijn statutaire rol als directeur richt hij zich in de taakverdeling binnen de directie daarom in het bijzonder op het onderhouden van de relaties met de leden (de ziekenhuizen en andere zorginstellingen) en de preventie- en analyse activiteiten van MediRisk. Na goedkeuring door De Nederlandsche Bank en de Algemene Ledenvergadering van MediRisk is Arnoud op 2 december toegetreden tot de statutaire directie van de Onderlinge.

In 2015 zijn de statuten gewijzigd ter verdere verduidelijking van de zelfstandige positie van de onderlinge MediRisk. Ook de samenwerkingsovereenkomst met VvAA is geactualiseerd. Daarnaast zijn alle charters uit hoofde van de sleutelfuncties opnieuw ingericht.

Met Visie2020 als kompas voor de toekomst en met de acute zorg over de noodzakelijke maatregelen, hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt en aan de leden voorgelegd. Scenario’s die op de korte en lange termijn moeten bijdragen aan de verzekerbaarheid, voorspelbaarheid en wendbaarheid van de Onderlinge. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen op de korte termijn (behalve de genoemde kapitaalversterking ook de overgang naar één verzekeringsvorm: stop-loss) en tot lange termijn focus.

We hebben een intensief jaar achter de rug. Met een versterkt kapitaal en het gevoel van saamhorigheid dat nog steeds groot is, werken we verder met onze leden aan ons doel om medische aansprakelijkheid in Nederland verzekerbaar te houden. 2015 kan daarom gezien worden als brug van herstel naar bouwen.

Ondanks de soms onrustige omstandigheden in 2015, hebben onze collega’s bij MediRisk er zorg voor gedragen dat de dagelijkse gang van zaken ongestoord en op niveau voortgezet kon worden. Hun positieve, betrokken en professionele houding was en is bewonderenswaardig. Wij zijn er trots op met hen samen te werken.
handen medirisk
scroll verder