Jaarverslag 2015

In 2015 stond de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid centraal. Dat heeft geleid tot een aantal ingrijpende en constructieve maatregelen en tot een focus gericht op meer wendbaarheid en voorspelbaarheid teneinde de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid ook op de lange termijn veilig te kunnen stellen.

Bericht van de raad van commissarissen

Tegen het decor van de mondiale schadelastontwikkeling, de internationale Solvency-eisen en de terugtredende overheid, hebben we alle zeilen bij moeten zetten om MediRisk op koers te houden en voor te bereiden op de toekomst. Geen sinecure; de forse financiële versterking die nodig was, legde een druk op de solidariteitsgedachte waar onze Onderlinge al bijna 24 jaar op gebaseerd is en die zich wederom heeft bewezen.

Vanuit verschillende kanten werd bezorgd naar MediRisk gekeken; we lagen letterlijk onder de loep. Daarin hebben we - op basis van een kritische zelfreflectie - de dialoog niet geschuwd, sterker nog: we hebben deze meermalen opgezocht - intern, met de leden, met De Nederlandsche Bank en ook met de media. Want, we hebben een gezamenlijke taak: het verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid en daarin draagt iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Dat past in de huidige tijdsgeest. Nederland is van oudsher solidair op het gebied van gezondheidszorg, maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid daar zelf een steentje aan bij te dragen. MediRisk volgt die beweging en sluit bovendien aan op de wens van leden dat meer recht wordt gedaan aan eigen inspanningen. En daar hebben we het juiste antwoord op gevonden. Vanaf 2016 zijn alle leden stop-loss verzekerd. Dat betekent dat de ziekenhuizen zelf meer verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van medische aansprakelijkheid. Een gezonde verhouding ons inziens: de corebusiness van ziekenhuizen is het waarborgen van goede en veilige zorg.

MediRisk ondersteunt hierin waar mogelijk en fungeert als stevig vangnet als het toch misgaat. En ook daarin heeft MediRisk grote stappen gezet: preventie heeft een slag gemaakt van klassieke brede audits naar gericht medisch risicomanagement en de investering in predictive modelling begint haar vruchten af te werpen.

 

Een speciaal woord van dank richten we aan de medewerkers van MediRisk, het ware kapitaal. Gesprekken met hen zetten je met beide benen op de grond. Zij hebben zich niet laten ontmoedigen door financiële zorgen, maar zich op bewonderenswaardige wijze gericht op de relatie met de leden en hun patiënten, om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld wordt. Dát is de basis van MediRisk.

Nederland is van oudsher solidair op het gebied  van gezondheidszorg, maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid daar zelf een steentje aan bij te dragen. MediRisk volgt die beweging en sluit bovendien aan op de wens van leden dat meer recht wordt gedaan aan eigen inspanningen. En daar hebben we het juiste antwoord op gevonden.

​Dik van Starkenburg
Voorzitter Raad van Commissarissen
Dik van Starkenburg

Resultaatsbestemming

MediRisk heeft in 2015 een negatief resultaat behaald. Het resultaat is uitgekomen op € 11,1 mln. negatief. Belangrijkste oorzaak van dit resultaat is de (bewuste) verhoging van de inflatie op onze voorzieningen. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel van het bestuur tot afwikkeling van het negatieve resultaat van € 11,1 mln. na belastingen volgens artikel 34 lid 5 en 6 van de statuten goedgekeurd. Dit zal ten laste van de agioreserve worden gebracht.

Solvency

De solvabiliteitsratio onder Solvency-I is uitgekomen op 326% (ultimo 2014 151%). Hiermee voldoet MediRisk aan de kapitaaleisen zoals die gelden onder Solvency-I.

Permanente educatie

De leden van de Raad van Commissarissen en bestuurders hebben ook in 2015 deelgenomen aan het PE programma deskundigheidsbevordering Commissarissen en Bestuurders van de Business Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Ook wordt via interne activiteiten de permanente educatie ingevuld.

Audit & Risk Committee

De Audit & Risk Committee houdt toezicht op het door de directie gevoerde bestuur ten aanzien van interne risicobeheersing, de werking van gedragscodes en de financiële informatieverschaffing door MediRisk. In 2015 is de Audit & Risk Committee vier keer bijeengekomen om zich te buigen over onder meer het verzekerings- en beleggingsbeleid, de IBNER-methodiek, financiën en de premiestelling 2016.

Raad van Commissarissen,

 drs. D. (Dik) van Starkenburg RE, voorzitter
drs. M.W. (Maarten) Dijkshoorn AAG
drs J.H.D. (Herman) van Hemsbergen MBA
drs. W.O. (Willem) Schreuder
prof. dr. C. (Cordula) Wagner PhD


Activiteiten

De Raad van Commissarissen is in 2015 elf keer bijeengekomen en er heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen heeft onder meer gesproken over:

 • Strategie
 • Claimontwikkeling
 • Aanpassing statuten
 • Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
 • De financiële resultaten over 2015 en de prognose voor 2016
 • Actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving
 • Voorbereiding Algemene Ledenvergaderingen
 • Invulling taken Audit & Risk Committee
 • Instellen Benoemings- en Remuneratiecommissie (Remco)
 • Instellen commissie Kwaliteit, Veiligheid en Preventie
 • Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 • Verzekeringsvoorwaarden 2016
 • De voortgang van de implementatie van Solvency-II en Code Governance Principes

scroll verder