Medische aanspra­kelijkheid: fout gegaan of fout gedaan?

Het kan helaas gebeuren dat een behandeling in het ziekenhuis niet loopt zoals de bedoeling was. Als een patiënt van mening is dat er in de behandeling een fout is gemaakt, kan hij het ziekenhuis of de zorgprofessional, zoals een arts of verpleegkundige, aansprakelijk stellen voor schade. Dit kan leiden tot een schadeclaim die bij MediRisk wordt behandeld.

Medische aansprakelijkheid

Waarom verzekeren bij MediRisk?

Kiezen voor MediRisk is kiezen voor een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk die in 1992 is opgericht door een aantal Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels is ongeveer de helft van de ziekenhuizen in Nederland aangesloten bij en lid van MediRisk, evenals een aantal andere zorginstellingen en ziekenhuizen op het Caribisch deel van het Koninkrijk. Meer dan 80% is dit al langer dan tien jaar. De leden betalen jaarlijks een premie, waarvan de hoogte is afgestemd op de exploitatiekosten van de organisatie en het schadeverleden. Bij MediRisk betaalt u géén bijkomende kosten voor schadebehandeling. Voor meer informatie, zie Lidmaatschap en ledenlijst.

Dekking Aansprakelijkheid voor zorginstellingen

De verzekering biedt dekking tegen schade veroorzaakt door zorgverleners tijdens de uitoefening van hun (medische) beroep of bij andere taken die zij uitvoeren binnen de muren van het ziekenhuis of in het directe verlengde daarvan. Ook handelingen van bijvoorbeeld coassistenten en vrijwilligers vallen onder de dekking. Dit geldt tevens voor schade veroorzaakt door niet-medisch handelen, zoals een valpartij als gevolg van een natte vloer of een organisatorische fout. Ook gedekt zijn werkgeversaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid als eigenaar of exploitant van gebouwen en terreinen. MediRisk kent een zogenoemde 'paraplu-dekking'.

Dekking wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Een verzekering bij MediRisk biedt desgewenst een dekking in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Als een patiënt of nabestaanden een zorgorganisatie aansprakelijk stellen voor schade, dan wordt de claim beoordeeld door MediRisk. De eerste vraag is of er sprake is van aansprakelijkheid: heeft de zorgverlener anders gehandeld dan hij had móeten doen? Is dat het geval, dan beoordeelt MediRisk vervolgens of de patiënt schade heeft geleden en of die schade voortvloeit uit het onzorgvuldig handelen van de betrokken zorgverlener. MediRisk volgt de gedragscode GOMA en neemt in principe binnen drie maanden een onderbouwd standpunt in: een claim wordt erkend of afgewezen.

Het wettelijke ‘recept’ voor aansprakelijkheid

1. De hulpverlener en/of zorgorganisatie moet onzorgvuldig hebben gehandeld.
2. De patiënt moet daadwerkelijk schade hebben geleden.
3. Het is aan de patiënt om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door dit onzorgvuldig handelen (causaal verband).
4. Het bewijs moet door de patiënt worden geleverd. De hulpverlener heeft echter wel ophelderingsplicht. 

1. Onzorgvuldig handelen
Of een zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld, wordt beoordeeld aan de hand van het criterium van de ‘redelijk bekwaam handelend vakgenoot’. Een handelen of nalaten is pas onzorgvuldig als een redelijk bekwaam handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden anders had kunnen of moeten handelen. Fout gegaan is nog niet fout gedaan. Ondanks alle voorzorgen kunnen bijvoorbeeld complicaties optreden zoals infecties en bloedingen die het behandelresultaat nadelig kunnen beïnvloeden. Dit zijn onvoorziene en niet te vermijden omstandigheden. Er is pas sprake van een medische fout als een zorgverlener verwijtbaar onvoldoende inspanning heeft geleverd.  
 
2. Schade
De patiënt moet schade hebben geleden die uit te drukken is in geld. Deze kan bestaan uit materiële schade, kosten die iemand werkelijk moet maken, zoals kosten van huishoudelijke hulp, medische hulpmiddelen, vermindering van inkomen of andere kosten die niet door andere verzekeringen worden vergoed. Ook het aangedane leed kan als schade worden gezien en in geld worden uitgedrukt. In dit geval is sprake van immateriële schade en de vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. In principe heeft alleen de patiënt recht op immateriële schadevergoeding. 
 
3. Causaal verband
Het is vaak niet eenvoudig om voldoende aannemelijk te maken dat schade het directe gevolg is van het onzorgvuldig handelen van de betrokken zorgverlener(s). Beoordeeld moet worden of de onzorgvuldige behandeling de gezondheidstoestand negatief heeft beïnvloed en zo ja, in welke omvang. Het gaat er altijd om of en in hoeverre de ziekte of het letsel bij een juiste behandeling wél volledig zou zijn genezen. En als dat niet de verwachting was, moet worden uitgemaakt welke restverschijnselen aan de fout zijn toe te rekenen. Het uitzoeken van dit causale verband kan veel tijd kosten.

4. Bewijslast
Volgens het Nederlandse recht is het aan de patiënt of nabestaande(n) om de ‘onrechtmatige daad’ aan te tonen. De zorgverlener heeft daarbij een ophelderingsplicht: hij of zij moet inzichtelijk kunnen maken waaruit de door hem verstrekte informatie en de door hem verrichte handelingen hebben bestaan. Hiervoor is een goede en zo volledig mogelijke verslaglegging in het medisch dossier uitermate belangrijk. Als de zorgverlener niet aan de ophelderingsplicht kan voldoen, dan kan de rechter daar bepaalde consequenties aan verbinden, zoals het leggen van (een deel van) de bewijslast bij de zorgverlener. In dat geval is het aan de zorgverlener om te bewijzen dat hij zorgvuldig heeft gehandeld.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Gedragscode GOMA: helderheid bij medische incidenten

Patiënten die te maken hebben met onbedoelde medische schade die mogelijk veroorzaakt is door een medische fout, kunnen terugvallen op de gedragscode GOMA. Dit is een gedragscode die zorgt voor optimale helderheid voor patiënten na een medisch incident. Zo is in deze code vastgelegd dat patiënten kunnen beschikken over volledige dossiers. 

Ook moet de GOMA - dat staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid - een vlotte afwikkeling van een klacht of claim bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een patiënt in principe binnen drie maanden moet horen of aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. Ook doet de GOMA aanbevelingen voor goede communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder.

De gedragscode stelt de patiënt centraal en is bedoeld voor mensen die van mening zijn dat zij mogelijk schade hebben opgelopen door onjuist handelen van een hulpverlener of zorgorganisatie.

Uiteraard volgt MediRisk de gedragscode GOMA, net als zorgorganisaties en verzekeraars. Meer informatie vindt u op deletselschaderaad.nl.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: