Wat moet u weten over de Wkkgz?

De Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 een feit maar ziekenhuizen weten op een aantal essentiële gebieden nog niet waar ze aan toe zijn. Hoe wordt invulling gegeven aan de geschilleninstantie die binnen een jaar een feit moet zijn? Wat mogen ziekenhuizen verwachten van hun medische aansprakelijkheidsverzekeraar?

De Wkkgz heeft tot doel de kwaliteit van de zorg en de behandeling van klachten en geschillen te bevorderen. Tot dit doel stelt ze een aantal verplichtingen aan de ziekenhuizen, onder meer de verplichting tot het hebben van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, de verplichting om na een ingediende klacht binnen zes weken schriftelijk naar de patiënt te reageren en de verplichting zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie die is erkend door het ministerie van VWS. Alleen al achter deze verplichtingen gaat een wereld aan veranderingen schuil. Om te beginnen is het voor de ziekenhuizen niet langer wettelijk verplicht een klachtencommissie te hebben. “Die is er nu wel”, zegt Harry Henschen, directeur verzekeringstechniek bij MediRisk, “maar onderzoek heeft uitgewezen dat die commissie niet aansluit bij de behoefte van de patiënt. Die wil een meer informele benadering vanuit het ziekenhuis, maar het ontbrak aan de wettelijke basis om hieraan invulling te geven. Die wordt dus gecreëerd met de Wkkgz door de wettelijke verankering van de klachtenfunctionaris. Of dit betekent dat de klachtencommissies dan ook daadwerkelijk zullen verdwijnen is echter nog niet duidelijk.”

Tijdsdruk

Veel zal ook afhangen van hoe de geschilleninstantie eruit zal komen te zien, denkt Henschen. “De Wkkgz is per 1 januari 2016 van kracht en de minister heeft aangegeven dat die instantie een jaar later operationeel moet zijn”, vertelt hij. “Er ligt dus wel enige tijdsdruk op de vorming van een instantie. Een of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties moeten zo’n geschilleninstantie instellen. Het is dus erg belangrijk, dat de sector onderzoekt aan welke randvoorwaarden een geschilleninstantie moet voldoen. Ik weet”, aldus Henschen, “dat onder andere de NVZ hier al intensief mee aan de slag is.” Voor de patiënt moet de komst van de geschilleninstantie idealiter leiden tot één adres waar hij terechtkan als hij met het ziekenhuis zelf niet tot overeenstemming komt over de afhandeling van zijn klacht. Henschen: “Het is dus zaak die instantie zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen, maar tegelijkertijd ook versnippering te voorkomen.” Of de patiënt er wel of niet met het ziekenhuis uitkomt, zal voor een deel afhangen van de rol die de klachtenfunctionaris krijgt. “Dat is wel een discussiepunt”, zegt Henschen. “want die klachtenfunctionaris wordt enerzijds geacht onafhankelijk te zijn, terwijl de wet stelt, dat de klachtenfunctionaris de patiënt moet helpen met ondersteuning en advies bij een klacht of bemiddeling. Wat gaat dit betekenen voor de positie van de klachtenfunctionaris ten opzichte van de zorgverlener? We zullen zien hoe deze vorm gaat krijgen.”

Veel vragen vanuit ziekenhuizen

MediRisk krijgt veel vragen vanuit de ziekenhuizen over de gevolgen die de Wkkgz voor hen gaat hebben. “Dit laat zien hoezeer het onderwerp hun aandacht heeft”, zegt hij. “Ze willen bijvoorbeeld weten of en zo ja welke rol MediRisk gaat spelen in de geschilleninstantie en of we de uitspraken van die instantie overnemen. Op dit moment hebben we daar nog geen antwoord op, want we weten zoals gezegd nog niet hoe die geschilleninstantie eruit gaat zien. Die instantie biedt een vervanging voor een gang naar de rechter voor claims tot in ieder geval 25.000 euro en wij onderschrijven dat dit proces snel moet kunnen worden afgerond voor de patiënt. De verwachting is dus dat we de uitspraak van de instantie zullen respecteren, vooropgesteld dat die instantie deskundig is en wordt gedragen door het veld. Er is een reële kans dat de nu bestaande geschillencommissie Zorginstellingen wordt “opgewaardeerd” tot de beoogde geschilleninstantie. Als dit gebeurt, kunnen we de ziekenhuizen snel duidelijkheid bieden over onze rol en betrokkenheid.”

 

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Wkkgz

Bron: Alert januari 2016

Wilt u andere artikelen uit deze Alert lezen?
U vindt deze Alert en andere jaargangen in onze kennisbank.

> Kennisbank: Ledenmagazine Alert

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Veel gestelde vragen

Welke verplichtingen volgen uit de Wkkgz?

De Wkkgz bevat regels ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg. De drie belangrijkste verplichtingen ten aanzien van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij MediRisk zijn:
1) Een geschikte klachtenfunctionaris aanwijzen.2) Binnen zes weken schriftelijk een oordeel geven nadat een (vertegenwoordiger van) patiënt of een nabestaande een schriftelijke klacht indient. Verlenging met vier weken is toegestaan indien zorgvuldig onderzoek van de klacht dit nodig maakt. Het ziekenhuis dient klager hierover schriftelijk te informeren.3) Ziekenhuizen moeten zich aansluiten bij een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie. Deze kan geschillen tot in ieder geval e 25.000 afhandelen en hierover bindende adviezen geven.

Wanneer moet ik die verplichtingen intern hebben gerealiseerd?

Na de inwerkingtreding van de Wkkgz moet een zorgaanbieder binnen een jaar aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en binnen een jaar een regeling hebben opgesteld voor regulering van een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van de klachten. Tot die tijd blijft de regeling van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing.

Welke eisen stelt de Wkkgz aan een klachtenfunctionaris?

Diens taak is de klager gratis te adviseren over het indienen en formuleren van de klacht en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om die op te lossen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. De klachtenfunctionaris moet hiertoe zijn of haar functie onafhankelijk kunnen uitvoeren.

Welk orgaan wordt de geschilleninstantie in de zin van de Wkkgz?

Dat is nog onduidelijk. Een geschilleninstantie kan worden ingesteld door één of meer representatief te achten cliëntenorganisaties én organisaties van zorgaanbieders. De Minister van VWS dient elke geschilleninstantie te erkennen. De verwachting is dat die Geschillencommissie Zorginstellingen door de Minister zal worden erkend als geschilleninstantie die in de Wkkgz wordt genoemd.

Verleent MediRisk dekking voor een schadevergoeding die de geschilleninstantie aan een klager toekent?

Ja, vooralsnog verandert er niets. De Geschillencommissie Zorginstellingen kan nu € 5.000 aan schadevergoeding toekennen die momenteel ook door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij MediRisk is gedekt. De Wkkgz verhoogt de toe te kennen schadevergoeding naar tenminste € 25.000.

Kan beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de geschilleninstantie?

In principe is een uitspraak van de geschilleninstantie een bindend advies. Bij uitzondering kan een vordering tot vernietiging bij de burgerlijke rechter worden ingesteld. Die kan hieraan voldoen als het advies (i) met betrekking tot de inhoud of wijze van totstandkoming zozeer ingaat  tegen de redelijkheid en billijkheid dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om daaraan gebonden te zijn en (ii) in strijd is met de goede zeden of openbare orde. Daarnaast staat een bindend advies van de geschilleninstantie een procedure bij het Tuchtcollege niet in de weg.

Kan een patiënt zich direct tot de geschilleninstantie wenden of moet eerst de route van het ziekenhuis en aansluitend MediRisk worden bewandeld?

De patiënt of nabestaande kan zich alleen rechtstreeks tot de geschilleninstantie wenden indien niet in redelijkheid kan worden verlangd dat hij zijn klacht eerst bij het ziekenhuis indient.

Moet ik MediRisk op de hoogte te brengen van een geschil dat bij de geschilleninstantie aanhangig is gemaakt?

Dat is zeker raadzaam, want een uitspraak van de geschilleninstantie is een bindend advies en MediRisk verleent voor een dergelijke uitspraak in beginsel dekking. Een eventuele veroordeling tot betaling van schadevergoeding komt ten laste van het eigen behoud van uw stop-loss verzekering. Meldt u het geschil bij ons, dan kunnen wij nagaan of het eigen behoud van uw stop loss verzekering al is opgesoupeerd en de toegekende schadevergoeding wellicht voor rekening van MediRisk komt.

Verleent MediRisk rechtsbijstand aan haar verzekerden indien een zaak bij de geschilleninstantie wordt aangebracht?

MediRisk beraadt zich nog over de wijze waarop onze advocaten en schadebehandelaars onze leden zullen gaan bijstaan, bijvoorbeeld met juridische bijstand of het verstrekken van medische adviezen. Dat zal per geval bekeken moeten worden.

Wkkgz

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: