Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu?

Soms loopt een behandeling in het ziekenhuis of een andere zorginstelling helaas niet zoals de bedoeling was. Een patiënt kan dan besluiten u als zorgprofessional aansprakelijk te stellen Hier vindt u informatie over de wijze waarop een medische claim wordt behandeld en beoordeeld.

Claimbehandeling zorgprofessional

Een patiënt stelt u en uw ziekenhuis/zorginstelling aansprakelijk voor schade die hij of zij heeft ervaren. Uw ziekenhuis is voor medische aansprakelijkheid verzekerd bij MediRisk. Ook uw werk voor het ziekenhuis valt onder de dekking van deze verzekering. MediRisk gaat de claim behandelen en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit handen. Wij realiseren ons dat een schadeclaim een ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor u en de mensen in uw omgeving. MediRisk zal ieders belangen zo goed mogelijk behartigen, samen met u en uw ziekenhuis of zorginstelling.

Wat kunt u verwachten en welke rol speelt u in de claimbehandeling? In onderling overleg bekijken we wat de aanleiding is van de claim en of deze gegrond is. Op een paar momenten is uw inbreng gewenst. Waar het gaat om de eventuele medische behandeling blijft u zelf contact houden met de patiënt. Voor de behandeling van de claim doen wij alleen een beroep op u als dat nodig is. 

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Aansprakelijkstelling

Een arts, zorgprofessional of zorginstelling kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die een patiënt heeft ondervonden. Dat iets fout is gegaan, betekent nog niet dat het fout is gedaan. Medische aansprakelijkheidsverzekeraars erkennen dan ook alleen aansprakelijkheid als blijkt dat de professional of de instelling bij een incident verwijtbaar heeft gehandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw verplichtingen niet bent nagekomen of onzorgvuldig bent geweest.

Persoonlijk gesprek

In sommige gevallen maken wij graag persoonlijk kennis met de patiënt en zijn belangenbehartiger. Op deze manier kan de patiënt zijn verhaal vertellen aan MediRisk en kunnen wij ons in een vroeg stadium een beeld vormen van de gevolgen van een eventuele fout. Uiteraard krijgt de patiënt uitgebreid informatie over de claimbehandeling.

Medisch dossier

Voor de beoordeling van de claim hebben wij informatie uit het medisch dossier nodig. Wij vragen de patiënt toestemming om zijn of haar medisch dossier bij uw ziekenhuis op te vragen. Wanneer het dossier door de betrokken belangenbehartiger naar de medisch adviseur van MediRisk wordt doorgestuurd dan is voor het gebruik van die gegevens een schriftelijke machtiging van de patiënt nodig. Een voorbeeld daarvan vindt u onder 'Download'.

Uw reactie

Wij vernemen graag schriftelijk wat uw visie is op de verwijten van de patiënt? Overigens is uw reactie alleen bekend bij uw eigen ziekenhuis en bij de schadebehandelaar en de medisch adviseur van MediRisk. In een uitzonderlijk geval kan het nodig zijn om uw reactie of toelichting naar de patiënt of diens belangenbehartiger te sturen. Dat doen wij alleen in overleg met u.

Medische en juridische beoordeling

De schadebehandelaar van MediRisk legt de aansprakelijkstelling, het medisch dossier en uw reactie voor aan onze medisch adviseur. Als dat nodig is, consulteren wij een medisch specialist op het betreffende vakgebied. De medisch adviseur adviseert de schadebehandelaar over de vraag of er mogelijk aanwijzingen zijn voor verwijtbaar of onzorgvuldig handelen en over de gevolgen daarvan. De schadebehandelaar maakt een objectieve en zorgvuldige juridische beoordeling. De norm die geldt voor de beoordeling van uw medisch handelen is de professionele standaard.

Snel duidelijkheid

MediRisk neemt in principe binnen drie maanden na ontvangst van een aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt in: aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen. Deze termijn ligt vast in de gedragscode GOMA die voor alle betrokkenen leidend is. GOMA staat voor Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Dit betekent dat verzekeraar, arts, ziekenhuis en patiënt zich moeten inspannen om gegevens zo snel mogelijk aan te leveren en te beoordelen.

Erkenning van aansprakelijkheid

Als MediRisk na zorgvuldige bestudering van alle stukken van mening is dat de schade van de patiënt is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan legt MediRisk het voornemen tot erkenning van aansprakelijkheid aan uw ziekenhuis voor. Wij nodigen u daarin uit om te reageren op onze visie, voordat wij de patiënt of zijn  belangenbehartiger informeren over ons voorgenomen standpunt. Als u eerder duidelijk heeft aangegeven dat u van mening bent dat u onzorgvuldig heeft gehandeld, dan informeren wij de patiënt en eventuele belangenbehartiger zonder u daarover in te lichten. Bij een verschil van mening leggen we de casus voor aan een andere medisch adviseur. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, heeft de patiënt recht op een vergoeding van de geleden schade.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Als blijkt dat de schade van de patiënt niet is ontstaan door onzorgvuldig handelen, dan wijzen wij de aansprakelijkheid af. In principe vindt er dan geen overleg met u of uw ziekenhuis plaats, maar ontvangt u een kopie van de brief die wij naar de patiënt of zijn belangenbehartiger sturen. Als de patiënt het niet eens is met de afwijzing van de aansprakelijkheid, dan wordt in veel gevallen (in overleg met u) het oordeel van een onafhankelijke deskundige gevraagd.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: