U hebt een klacht. Wat nu?

Als u als patiënt ontevreden bent of denkt dat de zorgverlening beter kan, is het belangrijk om dit te laten weten. Liefst aan de betrokken zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, of bij de klachtenfunctionaris.

Claimbehandeling

Als u door een medische fout schade heeft ondervonden en het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk wilt stellen, komt er veel op u af. De procedure die volgt is misschien langer en complexer dan u in het begin verwacht. Daarom heeft MediRisk het hele claimproces stap-voor-stap voor u in beeld gebracht.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Klik op het stappenplan voor een grotere versie:
Claimbehandeling in stappen

Download de brochure

Het kan gebeuren dat u als patiënt niet tevreden bent over een behandeling. Dan kunt u als patiënt kiezen uit verschillende klachtenprocedures. De klachtenfunctionaris van het ziekenhuis kan u hierover adviseren. In elk geval is het belangrijk het aan de betrokkene(n) te laten weten als u ontevreden bent over de zorgverlening. MediRisk behandelt geen klachten, hiervoor kunt u terecht bij de Raad van Bestuur of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis waar u bent behandeld. Zie 'Een klacht indienen'.

Wellicht wilt u een zorgverlener of -organisatie aansprakelijk stellen voor geleden schade en wilt u een schadevergoeding krijgen. In dat geval is er sprake van een schadeclaim. De meeste zorgorganisaties vragen een verzekeraar voor medische aansprakelijkheid de claim te beoordelen.

Recht op schadevergoeding?

Uitgangspunt van het Burgerlijk Wetboek is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij je daar een ander voor aansprakelijk kunt houden. Om te beoordelen of een zorgverlener of –organisatie aansprakelijk is, moet de volgende vraag beantwoord worden: heeft de zorghulpverlener anders gehandeld dan hij bij de behandeling had moeten doen? Als het antwoord hierop 'ja' is, beoordeelt MediRisk of de patiënt schade heeft geleden. Vervolgens moet worden vastgesteld of die schade voortvloeit uit het onzorgvuldige handelen van de arts.

Wanneer is sprake van aansprakelijkheid?

  • de hulpverlener en/of instelling moet onzorgvuldig hebben gehandeld
  • de patiënt moet daadwerkelijk schade hebben geleden
  • de patiënt moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door dit onzorgvuldig handelen (causaal verband)
  • het bewijs hiervoor moet door de patiënt worden geleverd. De hulpverlener heeft echter altijd een ophelderingsplicht.
Als bij een medische behandeling iets misgaat of het resultaat tegenvalt, betekent dit niet automatisch dat er een fout is gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte waarover nog weinig bekend is. Ook kan er tijdens de operatie een complicatie optreden die de arts niet had kunnen voorzien of voorkomen. In zulke gevallen is er geen sprake van een medische fout en bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Als u als patiënt ontevreden bent of denkt dat de zorgverlening beter kan, is het belangrijk om dit te laten weten. Liefst aan de betrokken zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, of aan de klachtenfunctionaris.

Verhelderend gesprek

Het is soms goed voor u als patiënt om een aparte afspraak te maken met de zorgverlener. Op die manier heeft u voldoende tijd om alle opmerkingen te bespreken. U kunt zelf kort aangeven waarover u ontevreden bent en wat er in uw ogen anders zou moeten. Een rechtstreeks gesprek kan verhelderend zijn. Neem dan iemand mee, want twee mensen horen meer dan één persoon.

Klachtenfunctionaris

Ziet u op tegen een gesprek met de zorgverlener, dan kunt u ook terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal en uw wensen en informeert u over klachtmogelijkheden en rechten. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris bemiddelen bij een gesprek.

Klachtencommissie

Wilt u als patiënt een formeel oordeel hebben over een klacht, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Elke zorgorganisaties heeft een wettelijk verplichte klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter. Deze commissie doet onderzoek en doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid of schadevergoeding.

Belangenbehartiger

MediRisk adviseert patiënten of hun nabestaanden zich in deze lastige periode bij te laten staan door een gecertificeerd belangenbehartiger of een advocaat die is aangesloten bij de Letselschade Advocaten (LSA).

Andere mogelijkheden

Er zijn ook andere instanties waartoe u zich kunt wenden als u een klacht hebt, zoals de Geschillencommissie Zorginstellingen of het tuchtcollege. Overigens adviseren wij u in tuchtzaken rechtshulp te vragen.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Het kan helaas gebeuren dat een behandeling in het ziekenhuis niet loopt zoals de bedoeling was. Als patiënt kunt u het ziekenhuis of de zorgprofessional, zoals een  arts of verpleegkundige, aansprakelijk stellen voor schade. Maar als er iets fout is gegaan, betekent dat niet altijd dat de zorgprofessional iets fout heeft gedaan. Daarom bekijkt MediRisk of de betrokken arts of verpleegkundige medisch onzorgvuldig heeft gehandeld en of dat handelen tot schade heeft geleid. 

Verzamelen van informatie

Onlangs heeft u van het ziekenhuis twee formulieren ontvangen: een machtigingsformulier en een letselinformatie formulier. Met het machtigingsformulier geeft u MediRisk expliciet toestemming om uw gegevens op te vragen bij het ziekenhuis. Het letselinformatie formulier geeft ons een eerste indruk van uw situatie en uw schade. U bent niet verplicht ons de gevraagde informatie te verstrekken maar om uw claim zo snel mogelijk te kunnen onderzoeken, raden wij u aan beide formulieren zo snel mogelijk in te vullen en naar het ziekenhuis terug te sturen.

Uw privacy is gewaarborgd

Wij behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. In het privacy statement op medirisk.nl informeren we u over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer uw zorginstelling zich bij ons verzekert, u contact met ons zoekt of wanneer u een schadeclaim bij ons heeft  ingediend. Ook leggen we uit waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de gegevens beveiligd zijn, wie er toegang hebben en wat uw rechten zijn.

Persoonlijk gesprek

Als de aard van de claim daar aanleiding toe geeft en u daar prijs op stelt, komt één van onze medewerkers of een externe schaderegelaar naar u toe voor een korte kennismaking. U kunt vertellen waarom u een claim heeft ingediend en wij geven een toelichting op hoe de behandeling van een claim in zijn werk gaat. U ontvangt daarvan een gespreksverslag zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen.

Uw claim wordt beoordeeld

Een schadebehandelaar en een medisch adviseur beoordelen uw claim. Zij onderzoeken wat er is gebeurd en bepalen of uw claim wordt erkend of afgewezen. Wij werken daarbij volgens de gedragscode GOMA en doen in principe binnen drie maanden nadat we de claim van het ziekenhuis hebben ontvangen een uitspraak over de aansprakelijkheid. U ontvangt hierover een brief van ons. Er zijn twee uitspraken mogelijk over uw claim: de aansprakelijkheid wordt erkend of afgewezen.

Aansprakelijkheid wordt erkend

Als het ziekenhuis onzorgvuldig heeft gehandeld en dat handelen tot schade heeft geleid, dan heeft u recht op een vergoeding. Bekeken wordt wat de medische gevolgen zijn van het onzorgvuldig medisch handelen. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw omstandigheden, zoals de ernst van het letsel, uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. U kunt een voorschot krijgen op de schadevergoeding als u door het onzorgvuldig handelen van de zorgprofessional kosten heeft moeten maken. Dit gebeurt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de schade.

Aansprakelijkheid wordt erkend als:
  1. uw arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld en
  2. u aantoonbare schade heeft geleden en
  3. de schade het directe gevolg is van het onzorgvuldig handelen van uw arts.

 Aansprakelijkheid wordt afgewezen

Als uw schadeclaim wordt afgewezen, heeft u geen recht op schadevergoeding. Dit is dus ook het geval als een zorgprofessionalonzorgvuldig heeft gehandeld, maar de schade niet daardoor is veroorzaakt. Als u het niet eens bent met de afwijzing dan kunt u dit uiteraard aangeven. Wij adviseren u in dat geval uw inhoudelijke bezwaren in een brief of mail aan de schadebehandelaar kenbaar te maken. Er wordt dan nogmaals zorgvuldig naar uw claim gekeken. Worden we het niet eens over de afwijzing van uw claim, dan kunt u het volgende overwegen:

1. In gezamenlijk overleg een onafhankelijk deskundige te vragen uw claim opnieuw te beoordelen;
2. Uw claim voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorginstellingen;
3. Het besluit aan de rechter voor te leggen

 Hoe snel is uw claim afgehandeld?

U hoort in beginsel binnen drie maanden of uw claim wordt erkend of afgewezen. Duurt het langer, dan laten wij u weten wat de reden voor de vertraging is, bijvoorbeeld omdat wij nog wachten op informatie van derden of van een medisch adviseur. Wij realiseren ons hoe belastend het voor u kan zijn als blijkt dat meer tijd nodig is voor de behandeling van uw claim. Daarom doen wij ons best u zo snel mogelijk inhoudelijk te berichten. Als wij aansprakelijkheid erkennen, betekent dat niet dat uw claim direct kan worden afgehandeld. MediRisk zal eerst de omvang van de schade bepalen die het gevolg is van onzorgvuldig medisch handelen. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie hoe dit onderzocht zal worden en hoeveel tijd daarvoor nodig is. 
mijnMediClaim logo
Wilt u weten hoe ver de behandeling van uw claim is? Via een persoonlijke en beveiligde pagina op internet kunt u precies zien wie bezig is met uw claim en wanneer u meer duidelijkheid krijgt. Op mijnMediClaim.nl vindt u niet alleen de feitelijke periode die staat voor de behandeling van de claim, maar ook de door de gedragscode GOMA aanbevolen periode. Als u bij ons heeft aangegeven dat u graag toegang wilt tot mijnMediClaim.nl, ontvangt u van ons uw persoonlijke inloggegevens.

> Naar mijnMediClaim.nl

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

mijnMediClaim.nl

Als u het niet eens bent met het standpunt van MediRisk, dan heeft u de volgende mogelijkheden om te proberen alsnog een schadevergoeding te krijgen.

Onafhankelijke deskundige

Wij spreken met u af dat wij uw medisch dossier voorleggen aan een onafhankelijke deskundige. De deskundige wordt gevraagd om te beoordelen of de behandeling die u heeft ondergaan  medisch onzorgvuldig is geweest. Het oordeel van de onafhankelijke deskundige is in principe bindend voor beide partijen. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen in beginsel voor rekening van beide partijen. Deze manier van oplossen van het meningsverschil over de verwijtbaarheidsvraag komt vaak voor.

Geschillencommissie

U kunt de zaak ook voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen. Dat kan als de claim niet hoger is dan € 25.000,00 en de betreffende zorgorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie geeft een bindend advies waar geen hoger beroep tegen mogelijk is. Beide partijen moeten zich dus aan het advies van de Geschillencommissie houden.

Rechter

In sommige gevallen zorgen de hierboven vermelde mogelijkheden niet voor een oplossing van het meningsverschil. U kunt de zaak ook voorleggen aan de civiele rechter. Gaat het om een claim waarvan de financiële omvang nog niet bekend is of hoger is dan € 25.000,00 dan bent u wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen. De rechter doet een bindende uitspraak waartegen meestal hoger beroep mogelijk is.

Contact met MediRisk

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: