Gezamenlijke positieverklaring en brief onderdeel klachten en geschillen Wkkgz

Samen met de partijen KNMG, NVZ, NFU, en het  Verbond van Verzekeraars (als vertegenwoordiger van o.a. VvAA, MediRisk en Centramed) heeft MediRisk op 11 juni 2013 een position paper geformuleerd over het onderdeel klachten en geschillen in het wetsvoorstel Wkkgz.  De partijen hebben deze verklaring opgesteld om de gezamenlijke zorgen op een aantal punten in de Concept-Wet Wkkgz met de Tweede Kamer-leden, onze volksvertegenwoordigers, te delen.

Begin juni heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders.

Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan kennen. Verder kunnen zorgaanbieders, waar nodig, gedwongen worden meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.

Formeel betreft het een wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg. Deze wet ligt sinds juni 2010 in de Tweede Kamer, maar is mede vanwege de omvang en complexiteit nog niet inhoudelijk behandeld. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben daarom in februari aangegeven deze wet op te knippen in vier delen. De Wkkgz is het eerste deel.

De overige onderdelen van de Wet cliëntenrechten zorg (goed bestuur en medezeggenschap, de geneeskundige behandelovereenkomst en de toelatingen van zorginstellingen) zullen later in afzonderlijke wetsvoorstellen worden behandeld.

Plenaire behandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

18 juni is het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door de Tweede Kamer behandeld en heeft de Minister van VWS een schriftelijke reactie gegeven. MediRisk was aanwezig om dit debat zorgvuldig te volgen. Met het oog op de voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 2 juli 2013 hebben de betrokken partijen een reactie gegeven op deze schriftelijke beantwoording van de minister waarbij voortgebouwd wordt op de eerdere gezamenlijke positieverklaring (zie downloads).